Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden worden meegezonden in de mail van bevestiging van bestelling.

   

   Inhoudsopgave:

  Artikel   1 - Definities
  Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
  Artikel   3 - Toepasselijkheid
  Artikel   4 - Het aanbod
  Artikel   5 - De overeenkomst
  Artikel   6 – Herroepingsrecht & Retourzendingen
  Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
  Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel   9 - De prijs
  Artikel 10 - Levering en retourzendingen
  Artikel 11 - Garantie
  Artikel 12 - Betaling
  Artikel 13 - Klachtenregeling & Geschillen

   Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

  Reswipe BV handelend onder de naam: Reswipe.be

  Vestigingsadres

  Leuvensesteenweg 613
  1930 Zaventem


  E-mailadres: [email protected]

  Telefoonnummer: 0465000081

  Ondernemingsnummer: BTW BE 0795.838.577

   

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

   Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   Artikel 6 – Herroepingsrecht & Retourzendingen

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product bij voorkeur met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
  3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. 
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de aankoop of eventuele omruilingen of dienstverlening tot stand werd gebracht op het fysieke adres van de onderneming.
  U kan het modelformulier voor herroeping steeds hier downloaden.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.
  3. De wijze van terugbetaling gebeurd altijd via hetzelfde medium als waarin de betaling is gemaakt. Hierbij worden dus ook alle betalingskosten terugbetaald. Enkel wanneer een terugvordering via hetzelfde medium niet mogelijk is vanwege betalingsverwerking via derden , zal het volledige bedrag exclusief de betalingskosten worden teruggestort. 

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  b. die na gebruik retour gezonden worden.

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die bestanden of gegevens van de consument bevatten.
  f. die na vaststelling van een fabrieksdefect retour worden gestuurd. Hierbij geldt de garantieprocedure ( zie art. 11 )

   

   Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   Artikel 10 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. Verzenden vanaf de vestiging van Reswipe naar de klant gebeurt via Bpost en is altijd in naam en voor risico van Reswipe. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel naar Reswipe zijn voor de rekening van de klant. Indien u als klant uw naam en adres gegevens van een van beide partijen fout  of onvolledig invult, dan is Reswipe niet verantwoordelijk voor vertraging en zoekraken tijdens het verzend proces. U bent als klant zelf verantwoordelijk dat u ons de juiste naam en adres gegevens verstrekt.
  5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

   Artikel 11 – Garantie

  Voor alle Refurbished iPhones geldt de garantietermijn van 3 jaar. 

  *2 Jaar voor alle Refurbished iPhones aangekocht voor 01/11/2023.

  Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 

  - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud; 

  - defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; 

  - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 

  - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. 

  Reswipe behoud zich ten allen tijde het recht te oordelen over de vaststelling van schaden.

  Softwarefouten vallen onder de  garantietermijn van 24 maanden, behoudens in geval van verkeerd gebruik, jailbreaken of gelijkaardige niet-originele Apple-toepassingen/accessoires. Schade voortvloeiend uit bovenstaande praktijken is geenszins vatbaar voor vergoeding of herstelling, en dit wegens beschadiging van de hardware van het toestel. 

  De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Reswipe. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Reswipe aangewezen derde, vervalt de garantie. 

  De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering. 


  De reparatieperiode van een mobiele telefoon is niet te bepalen wanneer het opgestuurd wordt naar de fabrikant of reparateur. Doorgaans is dit ongeveer 2 tot 9 werkdagen. Wij hebben echter geen invloed op de reparatieperiode vanuit de fabrikant of reparateur. Reswipe behoud zich dan ook het recht niet verantwoordelijk gesteld te worden bij vertragingen.

  In het geval van een garantieclaim buiten de algemene voorwaarden voorziet Reswipe een maximale periode van 6 maanden waarin het toestel gratis wordt opgeslagen. Na het verstrijken van deze periode zal er 15,00 euro per maand worden aangerekend voor het veilig bewaren van het product.

  Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.  


  Wat valt onder de garantie?

  Elke iPhone van Reswipe valt volgens de wettelijke garantie onder een garantieperiode van 3 jaar. Indien
  het toestel op de juiste manier is gebruikt heb je recht op een gratis reparatie.
  • Microfoon / Luidsprekers
  • Wifi en problemen met netwerkverbinding
  • Touchscreen ( wanneer deze gedeeltelijk of helemaal niet meer functioneert)
  • Functionaliteit van de knoppen, met uitzondering van de de touch-ID.
  • Trilmodule
  • Batterij/accu*

  Alle Batterijen van Reswipe hebben een minimale capaciteit van 85%. Indien u ondervindt dat de
  batterij naar verloop van tijd 'snel' leegloopt, dan wordt deze gratis vervangen indien deze binnen
  de garantietermijn is teruggelopen naar minder dan 70% van de originele laadcapaciteit. Mocht dit
  niet het geval zijn, maar wilt u alsnog de batterij vervangen hebben is dit uiteraard ook mogelijk
  tegen vervoeding. De prijzen vind je hier: https://www.reswipe.be/service/herstellingen/

  Wat valt buiten de garantie?

  • Elke fysieke schade aan het product: scherm; camera, glas
  • Schade door water of oxidatie
  • Speaker of laadconnector die door stof/vuil niet correct functioneert.
  • Gebroken cameralens of stabilisator
  • Touch ID & Face ID functionaliteit.
  • Er wordt geen garantie gegeven op de waterdichtheid van de toestellen.

  Let op: Wanneer je je toestel naar ons retour stuurt ter reparatie en het defect valt buiten de
  garantievoorwaarden zullen er €29,95 onderzoeks- en retourkosten worden aangerekend alvoor we
  het toestel kunnen retourneren.

  Artikel 13 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking